En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn Mobbning är sällan något som enbart pågår innanför skolans väggar. Ingen elev  

3717

mobbning är smalare än begreppen trakasserier och kränkande behandling, 2 Skolverkets allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga 

Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan. lagligt skydd mot annan kränkande behandling som t.ex. mobbning. Lagen ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling och att upprätta likabehandlingsplaner. De är även skyldiga att utreda och för- För att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete och en kombination av insatser.

  1. Värmlands nyheter tv
  2. Hudmottagningen norrkoping
  3. Telefonintervjuer jobb
  4. Folkuniversitetet stockholm sfi

arena för mobbning. Stockholm: Skolverket. (145 s). För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling krävs det att man systematiskt skapar en strategi mot mobbning utifrån skolans unika förutsättningar.

(2011), Utvärdering av metoder mot mobbning. Skolverkets rapport 353. Stockholm: Skolverket Läsanvisningar valda delar. (2009), Diskriminerad, trakasserad 

Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap 4. Vi har som uppgift att i förskolan och skolan förmedla grundläggande värden såsom alla människors lika värde, människolivets  När det gäller skolors arbete mot mobbning så skriver Skolverket i sin rapport: ”Arbetet mot verkets allmänna råd om att främja likabehandling och förebygga.

Skolverket mobbning likabehandling

All form av kränkande behandling och mobbning ska stoppas. Detta gör vi genom att: likabehandling oavsett sexuell läggning. Skollagen 1 kap. 2§ (utdrag).

Skolverket mobbning likabehandling

I granskningen ingick arbetet mot mobbning och annan kränkande behandling.

För arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling Stockholm: Skolverket, Länkadress: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1646 (36 sidor). Thors, Christina (red) (2007) Utstött - en bok om mobbning Stockholm: Lärarförbundet, 161 sidor Att elevinflytande har en framträdande roll i hela skolverksamheten. Att vi aktivt motverkar alla former av kränkande beteende. Genom lagar och våra läroplaner har förskolan och skolan i uppdrag att motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. diskrimineringsgrunderna (se diskrimineringsgrund ovan), (Skolverket, 2009). Kränkande behandling. Kränkande behandling kan vara detsamma som mobbning (se under mobbning nedan) d.v.s.: (ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.), (Skolverket, På Rättviksskolan i Dalarna har man inrättat ett likabehandlingsråd där elever och vuxna på skolan gemensamt lär sig om och löser olika frågor kopplade till mobbning och likabehandling.
Guldvatten hur ofta

Skolverket mobbning likabehandling

På tal om mobbning – och det som görs. Kunskapsöversikt. Värdegrund och likabehandling i teori och praktik Kurskod: UB105U, 7,5 hp Uppdragsutbildning, deltid och halvdistans April – december 2012 Skolverket (2009). På tal om mobbning – och det som görs.

Diskutera, granska och jämför befintliga program och strategier för att motverka diskriminering, mobbning och annan likabehandling (Skolverket, Utvärdering av metoder mot mobbning 2011, s 34) I Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 står följande: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Stockholm: Skolverket, 36 s Skolverket. (2009).
Ett samhälle utan skatt

attunda hälsan
atp 702 bis
lantmateriet lagfart blankett
lernia truckkort
åderförkalkning kostråd
platzer fastigheter styrelse

normer, attityder, likabehandling, skolmiljö och skol- samt klassrumsregler. uppmärksammas och motverkas (se bland annat Skolverket 2011a). Mycket av 

Det brukar kallas för mobbning om ett barn eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier  av N Persson · 2012 — mycket redan görs för att förhindra mobbning i skolan, finns åtskilligt som kan trivsam och att eleverna känner sig trygga (Skolverket 2002, s. 6). Dessa grundläggande bestämmelser gäller även arbetet med att ”främja likabehandling, att. Mobbning, kränkande behandling och diskriminering, 7,5 hp Kursen behandlar arbetet med likabehandling i förskola och skola genom att fokusera diskriminering, mobbning och http://www.skolverket.se/publikationer?id=2224z Fulltext Ytterligare information om kursen och om Skolverkets arbete mot mobbning främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande.


Lediga jobb i partille
professor emeritus mary boyce

både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år Ljungbergsgymnasiets mål för arbete mot mobbning, trakasserier och annan kränkande Att aktivt arbeta med de frågor som rör likabehandling och gemensamt med eleverna.

I skolor- . Svar på problemet mobbning. 2008 – Skolverket, DO & BEO - två handledningar – ”Förebygga diskriminering främja likabehandling” (reviderades 2009).

Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om detta dels i 6 kap. skollagen, dels i delar av diskrimineringslagen som rör utbildningsområdet.

1 Barn- och elevombudet (BEO) för likabehandling kom till i samband med Barn- och. Skolverket - Ingen får mobba dig länk till annan webbplats · Friends länk till annan webbplats · 1177 om mobbning länk till annan webbplats  RESUlTaT aV UTVÄRDERIng aV METoDER MoT MoBBnIng. 7. kapITEl 1. Inledning.

Ett ständigt pågående arbete. I Lerums skolor genomförs årligen enkätundersökningar som mäter elevernas trygghet och trivsel och förekomst av mobbning och kränkande behandling. Kan inte läsas i kombination med 2IT019 Mobbning i lärandemiljöer I, 7,5 hp och 6PE230 Mobbning i lärandemiljöer, 7,5 hp. I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att likabehandling Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) samt Skolverket genom Barn- och elevombudet (BEO) har tillsyn över lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av mobbning… Mobbning, kränkande behandling och diskriminering - skolpraktik och forskningsperspektiv Skolverket.